STATUT Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - w Tarnowie Podgórnym

Hasło Bractwa:
”Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie „


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym, zwane dalej Bractwem, jest stowarzyszeniem patriotyczno - kulturalno - rekreacyjnym, dobrowolnym, o charakterze organizacji społecznej, wywodzącym się ze średniowiecznych tradycji bractw strzeleckich i wpisanym do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci o treści:

"KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W TARNOWIE PODGÓRNYM"

§3

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: „KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W TARNOWIE PODGÓRNYM”

§4

Teren działalności Bractwa: Tarnowo Podgórne, okoliczne wioski wchodzące w skład Gminy Tarnowo Podgórne oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§5

Siedzibą stowarzyszenia jest Tarnowo Podgórne

§6

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rozdział II. Cele i rodzaje działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym

§7

Celem Bractwa jest:

 • pielęgnowanie historycznych i patriotycznych postaw wśród
 • społeczeństwa i członków Bractwa
 • popularyzacja historii, w tym historii broni i barw wśród społeczeństwai członków
 • upowszechnienie w społeczeństwie zainteresowania historią, sprawami Tarnowa Podgórnego i Wielkopolski, ich piękna i zabytków
 • popularyzowanie i uprawianie rekreacji w rywalizacji sportowej
 • rozwijanie sprawności sportowej w różnych rodzajach broni sportowej i dyscyplinach, w tym w miarę możliwości w konkurencjach łuczniczych kuszniczych, broni małokalibrowej i palnej
 • organizowane będzie współuczestnictwo w imprezach patriotycznych związanych ze świętami państwowymi i wydarzeniami historycznymi. Udział członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w staropolskich strojach i mundurach Bractwa, powinien przyczynić się do uświetnienia elementem historycznym, organizowanych imprez.
 • współpraca z innymi Bractwami zrzeszonymi w Zjednoczeniu Bractw Kurkowych RP oraz organizacjami wchodzącymi w skład Europejskiej Federacji Bractw EGS oraz branie udziału w ich imprezach na zasadzie wzajemności
 • współpraca z innymi organizacjami prowadzącymi działalność sportową w zakresie strzelectwa
 • integrowanie środowiska Tarnowa Podgórnego i okolicy wokół wspólnej organizacji i jej celów na płaszczyźnie patriotycznej i rekreacyjno-kulturalnej
 • organizowanie wspólnego spędzenia wolnego czasu i wypoczynku dla członków Bractwa i ich rodzin

§8

Swoje cele Bractwo realizuje poprzez organizację własnych imprez w tym imprezy głównej - strzelanie o tytuł Króla Kurkowego, udział w innych imprezach oraz zawodach, do których otrzyma zaproszenie, organizację wystaw i pokazów, a nadto przez wszelkiego rodzaju publikacje.

 

 

Rozdział III. Organizacja Bractwa

§9

Kurkowe Bractwo Strzeleckie realizuje swoje cele w ramach pracy w następujących sekcjach, kierowanych przez „Starszych Braci”:

 • 1. Sekcja Broni Historycznej, a w tym łuczniczej. kuszowej i kapiszonowej
 • 2. Sekcja Historii i Tradycji Bractwa
 • 3. Sekcja Strzelecka i Sportowo - rekreacyjna
 • 4. Sekcja imprezowa

§10

Schemat organizacyjny ustala Zarząd Bractwa i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia

Zmianę Statutu może dokonać jedynie walne zgromadzenie członków Bractwa

 

Rozdział IV. Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, ich prawa i obowiązki

§11

Kurkowe Bractwo Strzeleckie składa się z:

 • czynnych członków zwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających

§12

Czynnym członkiem zwyczajnym - może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający ukończone 18 lat, niekarany, niepozbawiony praw publicznych i nienależący do innego bractwa kurkowego, który złożył odpowiednią deklarację członkowską z pisemną opinią, co najmniej dwóch wprowadzających go członków Bractwa. Przyjęcia kandydata na członka Bractwa Kurkowego dokonuje Zarząd Bractwa Kurkowego w formie uchwały, przy czym wcześniej okres kandydacki winien trwać trzy miesiące.

§13

Członkowie honorowi - mają nimi być osoby ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Członek honorowy otrzymuje ozdobny dyplom i prawo zajmowania miejsca honorowego przy stole prezydialnym na wszystkich posiedzeniach. Członkowie honorowi nie mają prawa głosowania, zwolnieni są od wszelkich opłat organizacyjnych oraz opłat związanych z działalnością Bractwa.

§14

Członkowie wspierający - członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego. Osoby wspierające składają deklarację, w której wyszczególniają wysokość składek wspierających finansowo Bractwo. Osoby te lub ich przedstawiciele, są zawiadamiani i zapraszani na wszelkie imprezy organizowane przez Bractwo i to na prawach członków honorowych. Nie posiadają natomiast prawa głosowania. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Bractwa.

§15

Prawa i obowiązki członków

Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego są zobowiązani:

 • aktywnie uczestniczyć i wspierać działania Bractwa.
 • przestrzegać statutu Bractwa i jego regulaminów,
 • regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez

Walne Zgromadzenie.

 • przestrzegać dyscypliny Bractwa.
 • poddać się orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego w przypadku sporów z innymi
 • członkami Bractwa, bądź wykroczeń regulaminowych,
 • godnie reprezentować Bractwo na zewnątrz organizacji.

Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego mają prawo:

 • brania udziału we wszystkich imprezach Bractwa.
 • czynne i bierne prawo wyborcze.
 • korzystanie z urządzeń i majątku Bractwa, na zasadach ustalonych przez
 • Walne Zgromadzenie,
 • do udziału w strzelaniu o klejnot lub dyplom.
 • do udziału w strzelaniu o nagrodę
 • zostać Królem lub Rycerzem Kurkowym
 • odwołania się od uchwał i decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.

§16

Członkowie honorowi i wspierający nie mogą brać udziału w strzelaniu królewskim – konkursowym, lecz jedynie poza konkursem tego strzelania. Mają jednak prawo do strzelania o nagrodę, dyplom lub klejnot honorowy. Posiadają także prawo do finansowania zakupu nagród, medali, dyplomów, których to fundacja zostanie utrwalona w dokumentacji i kronice Bractwa Kurkowego.

§17

Rezygnacja z członkostwa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego może być dokonana na piśmie, bez uzasadnienia. Obowiązkiem jest jednak uregulowanie zaległych składek członkowskich. Członkostwo wygasa z chwilą skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, wydalenia członka z organizacji uchwałą Walnego Zgromadzenia lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego oraz z chwilą zgonu.

§18

Składki członkowskie należy regulować półrocznie. Roczna zwłoka bez uzasadnienia może być powodem skreślenia z listy członków. W przypadku trudności losowych, na pisemny wniosek członka Zarządu Bractwa można podjąć uchwałę o czasowym zwolnieniu zeskładek.

 

Rozdział V. Władze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym

§19

Organami władzy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym są:

 • Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 • Sad Koleżeński.

§20

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, najpóźniej do końca danego roku. Powinno ono odbywać się co roku i mieć charakter zebrania sprawozdawczo-budżetowego, a także absolutoryjnego dla Zarządu.
 2. Co 3 lata Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno mieć również charakter zebrania sprawozdawczo - wyborczego niezależnie od podejmowania innych decyzji.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych jest najwyższym organem władzy Bractwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym może zostać zwołane z uzasadnionych przyczyn poza terminami przewidzianymi dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§21

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia i ich zadania.

Zadaniem Walnego Zgromadzenia jest ocena działalności Zarządu, przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych, uchwalenie preliminarza budżetowego, podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach członkowskich, rozpatrywanie odwołań. We wszystkich tych sprawach Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje ostateczne.

Walne Zgromadzenie odbywające się, co 3 lata zatwierdza całokształt działalności Bractwa i jego Zarządu oraz innych organów ' statutowych Stowarzyszenia za okres całej kadencji. Udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi i z własnej inicjatywy oraz oceny innych organów statutowych Bractwa.

Dokonuje wyboru członków oraz wszystkich statutowych organów Bractwa na nową 3 - letnią kadencję. Wytycza główne kierunki działania na ten okres, udziela Zarządowi odpowiednich pełnomocnictw w sprawach merytorycznych i finansowych. Podejmuje uchwały w zakresie zmian statutowych, regulaminowych, a także co do likwidacji Bractwa i jego majątku likwidacji Stowarzyszenia, likwidatora wyznacza Sąd Wojewódzki w Poznaniu, jako organ rejestracyjny. Przy rozwiązaniu Bractwa obowiązuje przepis art. 36 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Kurkowego Bractwa -Strzeleckiego zwołuje Zarząd Bractwa z własnej inicjatywy albo na żądanie Komisji Rewizyjnej wyrażone w piśmie wraz z uzasadnieniem, na pisemne żądanie organu rejestrowego, a także na żądanie 1/2 ilości zarejestrowanych i pełnoprawnych członków Bractwa z pisemną motywacja przyczyn zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być poprzedzone pisemnym zawiadomieniem każdego członka, wysłanym na minimum 14 dni przed planowanym zgromadzeniem, z podaniem daty, godziny, miejsca, porządku obrad oraz drugiego terminu godzinowego, w którym rozpocznie obrady Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, co najmniej połowy tj. 1/2 liczby członków Zwyczajnych Bractwa, a w razie ich równości, decyduje głos przewodniczącego zgromadzenia będącego także członkiem zwyczajnym Bractwa.

Na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Walnym obowiązuje przy podejmowaniu uchwał większość kwalifikowania tj. 66% głosów, przy czym na sali musi być obecnych minimum 50% + 1, czynnych członków zwyczajnych. Stan faktycznych zebranych ustala się na podstawie listy obecności i ewidencji składek, czyni to trzyosobowa Komisja Mandatowa wybrana na początku obrad.

Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, jeśli dotyczą one kwestii organizacyjnych i finansowych. W sprawach osobowych obowiązuje głosowanie jawne chyba, że zgromadzenie zdecyduje inaczej. Wybory do organów statutowych Bractwa odbywają się przy dowolnej ilości kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i członków zwyczajnych będących na zgromadzeniu. Wybory władz dokonuje się w ten sposób, iż wpierw odbywają się wybory Prezesa, a następnie wybory członków Zarządu. Wybrani członkowie Bractwa - zwykłą większością głosów, konstytuują się i na wniosek Prezesa, dzielą między sobą funkcje. W przypadku rezygnacji funkcyjnych członków Zarządu w ich miejsce wchodzi członek Zarządu nieposiadający przydzielonej funkcji. Dodatkowe wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone przez zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek Zarządu Bractwa. Sprawy związane z ubieganiem się o tytułu królewskie na okres 1 roku i dwóch marszałków królewskich, objęta jest statutem królewsko - marszałkowskim.

§22

Zarząd, Prezydium, Prezes.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego składa się z Prezesa, 2 v-ce i 5 członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Prezes, wiceprezesi, sekretarz i księgowy tworzą Prezydium Bractwa Kurkowego. Uchwały i decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% + 1 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub jego zastępcy, gdy przewodniczy temu zebraniu. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół winien być podpisany przez sekretarza lub jego zastępcę oraz przewodniczącego zebrania. Uchwały Zarządu muszą być wpisane do specjalnej ewidencji uchwał i decyzji Zarządu oraz podpisane przez przewodniczącego i protokołującego. Protokół powinien być odczytany na następnym posiedzeniu Zarządu i formalnie przyjęły jako zgodny z treścią posiedzenia oraz przyjętych uchwał i decyzji.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zarząd wykonuje:

 • uchwały, decyzje Walnego Zgromadzenia
 • sporządza preliminarze budżetowe
 • przygotowuje sprawozdanie na Walne Zgromadzenie: finansowei merytoryczne z działalności
 • prowadzi i aktualizuje rejestr członków i składek członkowskich
 • zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie
 • zwołuje umowy o charakterze organizacyjnym, majątkowym usługowym w ramach posiadanych kompetencji
 • powołuje komisje strukturalne do każdej sekcji
 • wykonuje pierwsze inicjatywy dla Walnego Zgromadzenia, co do przyszłych organów statutowych
 • czuwa nad prawidłowości prowadzenia kancelarii
 • zawiera umowy w zakresie organizowanych imprez

Składki członkowskie ustala Walne Zgromadzenie Bractwa, a Zarząd wyjątkowych przypadkach Zarząd Bractwa, z tym iż czyni to w formie uchwały, zatwierdzonej później przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających oraz organizuje i prowadzi działalność gospodarczą. Prezes i Wiceprezesi reprezentują Bractwo na zewnątrz

§23

Komisja Rewizyjna.

Składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Czynności kontrolno - rewizyjne musi prowadzić minimum 2 razy w roku. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego. Przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Komisja Rewizyjna jest zobowiązana opracować sprawozdanie obejmujące całą kadencję, przy wyodrębnieniu części finansowej i statutowo-organizacyjnej. Powinna także dokonać globalnej oceny pracy całego Zarządu, komisji strukturalnych oraz sekcji, uzasadniając wniosek o udzielenie lub odmówienie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.

§24

Sąd Koleżeński.

a) Składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Konstytuuje się w następującym składzie:

 • Przewodniczący
 • Zastępca
 • Sekretarz i 2 członków

Sąd koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzy osobowym. Orzeczenia zapadają większością głosów.

b) Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne , powstałe pomiędzy

członkami Bractwa nie mające charakteru spraw karnych objętych ściganiem przez powołane do tego organy. Przedmiotem rozpoznania są także kwestie związane z przestrzeganiem postanowień Bractwa, realizacji uchwał i postanowień wszystkich organów stanowiących Bractwo, drobne zatargi osobiste wynikające ze stosunków organizacyjnych w Bractwie, a także sprawy związane z niewłaściwym lub niegodnym reprezentowaniu Bractwa na zewnątrz.

Sąd koleżeński jest obowiązany do wnikliwego i obiektywnego rozpoznania sprawy i wydanie orzeczenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku. W wyjątkowych wypadkach, na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, termin ten winien zostać przedłużony do granic kolejnych 3 miesięcy. Karami, którymi dysponuje Sąd Koleżeński sq :

 • upomnienie
 • upomnienie z przestrogą
 • nagana na piśmie z opublikowaniem jej wśród członków i organów Bractwa
 • zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku, przy obowiązku opłacania składek
 • zawieszenie w prawach członkowskich do czasu zwołania walnego Zgromadzenia, któremu zostanie przedstawiony wniosek Sądu o skreślenie danego członka z listy za naruszenie obowiązków członka Bractwa i zasad współżycia społecznego przy zachowania prawa wydalonego do odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Bractwa.

Skreślenie kar za wyjątkiem wydalenia następuje po upływie 2 lat, licząc od chwili ich nałożenia. Natomiast skreślenie kary wydalenia może nastąpić po upływie 5 lat po upływie, których skreślony członek może ponownie ubiegać się o przyjęcie na członka Bractwa, bez zaliczenia poprzedniego stażu członkowskiego, ale z uiszczeniem aktualnego wpisowego.

 

Rozdział VI. Fundusz i majątek Bractwa

§25

Fundusz Bractwa stanowią kwoty wpłacane przez członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego tytułem:

 • wpisowego
 • składek członkowskich
 • opłat za sprzedaż odznak i emblematów
 • z zapisów
 • z darowizn
 • z dotacji
 • z subwencji
 • składek członków wspierających
 • działalności gospodarczej oraz dochodów związanych z organizowaniem imprez

Wysokość kwoty wpisowego i składki ustala Walne Zgromadzenie. Dopuszcza się możliwość udzielenia 50% ulgi w składkach dla rencistów i emerytów, uczniów i studentów. Kompetencję tę posiada Zarząd Bractwa. Okoliczności zwolnienia czasowego z opłacania składek zawarto w § 15 Statutu. Wydatkowanie pieniędzy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbywa się w ramach zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie preliminarza przygotowanego wcześniej przez zarząd. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. W wyjątkowych przypadkach, których nie można było przewidzieć w preliminarzu, a także przy innych okolicznościach związanych z sytuacją gospodarczą Kraju, dopuszcza się możliwość korekty i poprawy preliminarza, co może uczynić Zarząd Bractwa w pełnym składzie osobowym.

Dobrowolne, okolicznościowe składki członków podlegają ewidencji i rozliczeniu przez Zarząd Bractwa. Czeki, pełnomocnictwa, zobowiązania podpisuje, upoważniony przez. Zarząd Prezes. Wiceprezes wraz z urzędującym głównym księgowym.

§26

Majątek Bractwa. Majątek trwały.

Majątek Bractwa stanowią przedmioty trwałe pochodzące z darów, przekazów i zakupów. Wszystkie przedmioty trwale podlegają wpisowi do księgi inwentarzowej;

na koniec każdego roku należy dokonać ich spisu / inwentaryzacji. Dokonuje tego wydelegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawicielem Zarządu. Wszystkie, przedmioty zabytkowe podlegają zgłoszeniu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i znajdują się w szczególnej opiece. Majątek nietrwały stanowią przedmioty używane na bieżące potrzeby.

Za stan majątku Bractwa odpowiada zarząd. W imieniu Zarządu pieczę sprawuje Gospodarz.

 

Rozdział VII. Działalność gospodarcza.

§27

Kurkowe Bractwo Strzeleckie prowadzi działalność gospodarczo zgodnie z ustawą z dnia 23.12.1988r. Dochód z działalności gospodarczej Bractwa służy zgodnie ze Statutem, realizacji jego celów.

 

Rozdział VIII. Strzelanie, broń imprezy.

§28

Głównym strzelaniem w Kurkowym Bractwie Strzeleckim jest tak zwane strzelanie królewskie, które posiada osobny regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Termin tego strzelania jest ruchomy. Inauguruje się 3 Maja każdego roku, a kończy 11 listopada w dniu Święta Niepodległości. Przekazanie insygniów królewskich z odpowiednim ceremoniałem odbywa się w czerwcu przez ustępującego i nowego króla, bądź przez Prezesa Bractwa lub członka honorowego. Królem zostanie ten członek Bractwa, który celnym strzałem strąci strzępek kura, a 2 osoby ostatni strzelający przed królem, które zanotowały celne strzały, zostaną rycerzami królewskimi. Innym sposobem obierania króla Bractwa jest strzelanie do ozdobnej tarczy.

Członkowie Bractwa oddają do niej po jednym strzale. Królem zostaje ten, którego strzał znajdzie się najbliżej środka tarczy, Rycerzami zaś ci, którzy swe strzały mają zbliżone do strzału króla, Ich kadencja trwa ten sam okres, co kadencja Króla. Król wchodzi w skład Zarządu, Godność króla kurkowego i rycerzy królewskich, podobnie godność królowych i dam są godnościami honorowymi. Król kurkowy i rycerze są zobowiązani zamówić portrety artystyczne i fotograficzne, które znajdą się w siedzibie Bractwa na stałe. Równolegle ze strzelaniem królewskim mężczyzn dopuszcza się przeprowadzenie turnieju strzeleckiego kobiet. Królową Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zostaje ta, która zgromadziła największą ilość punktów. Kadencja królowej trwa tak długo jak kadencja króla kurkowego. Panie mają prawo do noszenia munduru i odznak Bractwa jęk również do reprezentowania go na zewnątrz i w innych Bractwach.

§29

Organizowanie innych imprez strzeleckich ustali osobny regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Wybrany Zarząd Bractwa jest zobowiązany do nawiązania współpracy z LOK. TKKP i innymi organizacjami w celu ustalenia możliwości korzystania ze strzelnic i w początkowym okresie z broni do czasu zakupu własnej. Nadto Zarząd jest upoważniony do wystąpienia do Komendy Policji o pozwolenie na posiadanie broni przez swych członków. Prowadzenie ścisłej ewidencji wydanych zezwoleń, a także systematycznej kontroli sposobu przechowywania broni. W tym zakresie przy współpracy z Policją należy opracować osobny regulamin, który także winien zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§30

Zarząd Bractwa na każdy rok kalendarzowy ustali cennik na korzystanie z imprez organizowanych przez Bractwo przez osoby niezrzeszone, lub zakłady, organizacje itp.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§31

Rozwiązanie Stowarzyszenia i likwidacja Bractwa oraz jego majątku trwałego może być postanowiona uchwałą Walnego Zgromadzenia przez większość kwalifikowaną, tj 66 % obecnych na Zebraniu, przy kworum 75 % pełnoprawnych członków zwyczajnych, o ile taki punkt programu Walnego Zgromadzenia jest przewidziany odpowiednim porządkiem dziennym obrad. Może stanowić o tym Walne Zgromadzenie Zwyczajne lub nadzwyczajne z zachowaniem wymogów rozdziału 5 prawa o stowarzyszeniach. Prace likwidacyjne prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu przy obecności sekretarza i skarbnika Bractwa. Majątek likwidatora Bractwa przeznaczony zostanie na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia, która traktuje również o rozwiązaniu Bractwa. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia majątku na koszty likwidacji. Prezydium zarządu jest obowiązane opracować końcowe sprawozdanie z zakończenia prac likwidacyjnych , zatwierdzone przez organ rejestrujący oraz członków wspierających z zawiadomieniem prasowym o rozwiązaniu stowarzyszenia pod nazwą „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym”

Zmianę Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Bractwa, przy większości kwalifikowanej tj. 66% głosów, przy czym na sali musi być obecnych minimum 50 % + 1 członków.

 

Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków założycieli w dniu 21.04.1996